thực đơn

Tỗng hợp thuật ngữ về bất động sản cho người nước ngoài

不動産用語集

Real estate glossary

Đăng ký / Hợp đồng

Hủy hợp đồng / thanh toán

Nhà / Thiết bị

Chi phí

Mua bán