thực đơn

Hợp đồng trung gian

不動産用語集

Real estate glossary

Hợp đồng trung gian

Là hợp đồng liên quan đến hoạt động bán nhà với công ty bất động sản.
Theo luật, bắt buộc phải ký kết "hợp đồng trung gian" quy định các điều kiện của hoạt động bán nhà và mức bồi thường khi hợp đồng được giao kết.

Điều khoản trong cùng thể loại