thực đơn

LDK

不動産用語集

Real estate glossary

LDK

Là 1 loại bố cục nhà. L là viết tắt của “Living (phòng khách)”, D là “Dining (phòng ăn)”, K là “Kitchen (phòng bếp)”, phòng bao gồm tất cả chức năng này được gọi là LDK. Cũng có 1 loại bố cục nhà giống như vậy là DK, tuỳ theo độ lớn phòng được phân thành DK và LDK. Trường hợp có 1 phòng ngủ và phòng bếp có kích thước từ 4.5 chiếu đến dưới 8 chiếu là “DK”, từ 8 chiếu trở lên là “LDK”. Ngoài ra, trường hợp có 2 phòng ngủ và phòng bếp có kích thước từ 6 chiếu đến dưới 10 chiếu là “DK”, trên 10 chiếu là “LDK”. Chữ số đứng trước LDK như 1LDK, 2LDK là số lượng phòng (phòng ngủ) khác ngoài LDK.

Điều khoản trong cùng thể loại