thực đơn

Lợi nhuận ròng / Lãi ròng

不動産用語集

Real estate glossary

Lợi nhuận ròng / Lãi ròng

Lợi nhuận sau khi trừ tất cả chi phí mua và chi phí bảo trì hàng năm từ lợi nhuận gộp.
Được tính bằng cách chia "thu nhập tiền thuê hàng năm sau khi trừ các chi phí khác nhau (chi phí quản lý, phí bảo trì sửa chữa, v.v.)" cho "tổng giá nhà và các chi phí khác tại thời điểm mua".

Điều khoản trong cùng thể loại