thực đơn

Tỉ lệ diện tích sàn

不動産用語集

Real estate glossary

Tỉ lệ diện tích sàn

Tỷ lệ giữa tổng diện tích sàn với diện tích thửa đất.
Tổng diện tích sàn là tổng diện tích sàn của tất cả các tầng.
Ngoài ra do có giới hạn tối đa về tỷ lệ diện tích sàn, nên tòa nhà cũng bị giới hạn.

Điều khoản trong cùng thể loại