thực đơn

Lợi nhuận gộp / Lãi gộp

不動産用語集

Real estate glossary

Lợi nhuận gộp / Lãi gộp

Lợi nhuận chỉ được tính dựa trên giá mua nhà và thu nhập cho thuê.
Được tính bằng cách chia "thu nhập cho thuê trong một năm" cho "giá mua nhà".

Điều khoản trong cùng thể loại