thực đơn

Hợp đồng trung gian chuyên dụng độc quyền

不動産用語集

Real estate glossary

Hợp đồng trung gian chuyên dụng độc quyền

Một trong những hình thức hợp đồng trung gian.
Đây là một hợp đồng ủy thác hoạt động bán hàng cho 1 công ty bất động sản và người yêu cầu không được phép tự tìm kiếm người mua.
Báo cáo nội dung hoạt động cho người yêu cầu mỗi tuần một lần. Bắt buộc phải đăng ký với tổ chức phân phối được chỉ định trong vòng 5 ngày.

Điều khoản trong cùng thể loại