thực đơn

Phí đăng ký

不動産用語集

Real estate glossary

Phí đăng ký

Là phí gửi trước cho công ty bất động sản khi đăng ký nhà muốn thuê. Tuy nhiên, cho dù đã trả phí đăng ký cũng không chắc chắc ký được hợp đồng. Trường hợp không ký được hợp đồng tiền này sẽ được hoàn trả lại.

Điều khoản trong cùng thể loại