thực đơn

Hợp đồng trung gian chuyên dụng

不動産用語集

Real estate glossary

Hợp đồng trung gian chuyên dụng

Một trong những hình thức hợp đồng trung gian.
Hoạt động bán nhà chỉ ủy thác cho 1 công ty bất động sản.
Sự khác biệt so với hợp đồng trung gian chuyên dụng độc quyền là người yêu cầu có thể tự tìm kiếm người mua.
Bắt buộc phải báo cáo nội dung hoạt động cho người yêu cầu hai tuần một lần.

Điều khoản trong cùng thể loại