thực đơn

DK

不動産用語集

Real estate glossary

DK

Là 1 loại bố cục nhà. D là viết tắt của “Dining (phòng ăn)”, K là “Kitchen (phòng bếp)”, phòng bao gồm cả hai chức năng này được gọi là DK. Cũng có 1 loại bố cục nhà giống như vậy là LDK, tuỳ theo độ lớn phòng được phân thành DK và LDK. Trường hợp có 1 phòng ngủ và phòng bếp có kích thước từ 4.5 chiếu đến dưới 8 chiếu là “DK”, từ 8 chiếu trở lên là “LDK”. Ngoài ra, trường hợp có 2 phòng ngủ, phòng bếp có kích thước từ 6 chiếu đến dưới 10 chiếu là “DK”, trên 10 chiếu là “LDK”. Chữ số đứng trước DK như 1DK, 2DK là số lượng phòng (phòng ngủ) khác ngoài DK.

Điều khoản trong cùng thể loại