thực đơn

Tỗng hợp thuật ngữ về bất động sản cho người nước ngoài

不動産用語集

Real estate glossary