thực đơn

Người cùng ở chung

不動産用語集

Real estate glossary

Người cùng ở chung

Cùng ở chung với người thuê nhà tại nhà đã thuê. Trường hợp có người ở chung, phải thông báo trước cho công ty bất động sản hoặc chủ sở hữu nhà. Nếu bị phát hiện có người ở cùng mà không thông báo trước có thể phải rời khỏi nhà do vi phạm hợp đồng.

Điều khoản trong cùng thể loại