thực đơn

Phí giới thiệu

不動産用語集

Real estate glossary

Phí giới thiệu

■Trường hợp thuê nhà
Là tiền trả cho công ty bất động sản khi thuê nhà. Mức phí tối đa được pháp luật quy định là 1 tháng tiền nhà.

■Trường hợp mua nhà
Mức phí tối đa thay đổi tùy thuộc vào giá trị nhà bán.
Mức phí được pháp luật quy định với mức tiền nhà như sau:
・Dưới 2 triệu yên     giá trị nhà×5%+thuế
・2 triệu yên~4 triệu yên  giá trị nhà×4%+thuế
・Trên 4 triệu yên    giá trị nhà×3%+thuế  

Điều khoản trong cùng thể loại