thực đơn

Chung cư cho thuê theo tháng

不動産用語集

Real estate glossary

Chung cư cho thuê theo tháng

Là chung cư cho thuê ngắn hạn. Thông thường nơi có thể thuê theo mỗi 1 tháng gọi là chung cư thuê theo tháng, có thể thuê theo mỗi 1 tuần gọi là chung tư thuê theo tuần tuy nhiên có nhiều trường hợp có thể ở theo mỗi 1 ngày hay mỗi 1 tuần. Là hình thức trung gian giữa nhà thuê và khách sạn, có thể dùng rẻ hơn so với khách sạn khi lưu trú ngắn hạn.

Điều khoản trong cùng thể loại