thực đơn

Nơi vứt rác

不動産用語集

Real estate glossary

Nơi vứt rác

Là nơi tập trung rác sinh hoạt của cư dân . Trường hợp nhà thuê, có trường hợp có thiết lặp nơi vứt rác trong khuôn viên nhà nhưng cũng có trường hợp không có nơi vứt rác trong khuôn viên nhà phải mang đến nơi vứt rác tập trung. Rác phải được phân đúng loại, vứt đúng ngày theo quy định tại địa phương nếu không sẽ không được thu gom. Ngoài ra, khác với rác sinh hoạt, việc thu gom rác lớn quá khổ được quy định riêng. Hay kiểm tra quy định vứt rác và nơi vứt rác trước khi vào ở.

Điều khoản trong cùng thể loại