thực đơn

Phí quản lý

不動産用語集

Real estate glossary

Phí quản lý

Là phí trả cho công ty quản lý nhà hàng tháng để quản lý, bảo trì những khu vực dùng chung.
Cụ thể, đó sẽ là chi phí cho việc vệ sinh khu vực chung, tiền điện, bảo dưỡng cây trồng.
* Phí này được dùng khác với phí quản lý nhà thuê.

Điều khoản trong cùng thể loại