thực đơn

Bảo hiểm hoả hoạn

不動産用語集

Real estate glossary

Bảo hiểm hoả hoạn

Bảo hiểm bao gồm nhà đang ở và các vật dụng sinh hoạt, đồ dùng trong nhà. Bảo hiểm hoả hoạn không chỉ được chi trả khi hoả hoạn, tuỳ vào gói bảo hiểm tham gia có thể được chi trả thiệt hại do bão, lụt, trộm cắp. Có rất nhiều trường hợp bắt buộc tham gia bảo hiểm này khi thuê nhà.

Điều khoản trong cùng thể loại